KOKO-kassa tiedottaa: Perheyrityksiä koskevat työttömyysturvan muutokset astuvat voimaan 1.7.2019

10.6.2019

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan tulee heinäkuun alussa lakimuutos. Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan jatkossa työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Silloin myös työttömyyskassan jäsenyys tulee vaihtaa yrittäjäkassasta palkansaajakassaan.


Aikaisemmin perheenjäsen katsottiin yrittäjäksi, vaikka hänellä ei olisi ollut omistusta tai
määräysvaltaa. Työttömyysturvassa yrittäjämääritelmä on nimittäin ollut laajempi kuin muussa
sosiaaliturvassa.

Lakimuutosta sovelletaan perheyrityksissä tehtyyn työhön 1.7.2019 alkaen. Yrittäjäkassaan
kuuluneen yrittäjän perheenjäsenen, jolla ei ole omistusosuutta, kannattaa siis siirtyä
palkansaajakassaan heti heinäkuun alusta.
Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei
tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin yritystoimintaan.
On tärkeää muistaa, että muutos ei koske henkilöitä, joilla on minkäänlainen omistusosuus tai
määräysvalta perheen yrityksestä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka
työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä.

Miten yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy palkansaajana?
Yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloehdon voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella
mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä entisestä kassasta eroamisesta. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei voi tuoda mukanaan.
Jatkossa yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto palkansaajana täyttyy, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä ei-omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta ja kerryttänyt tuona aikana työssäoloehtoa vähintään 52 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehtoa koskevat vaatimukset muun muassa työajan ja palkan suhteen ovat samat, kuin muillakin palkansaajilla. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehtoa ei kuitenkaan voi
yhdistää yrittäjänä kertyneeseen työssäoloehtoon eikä muuhun palkansaajana kerrytettyyn
työssäoloehtoon.