yömarkkinajärjestöt: Työmarkkinajärjestöjen kannanotto 16.9.2008

16.9.2008

Työmarkkinaosapuolet ovat keskenään arvioineet päättyneen työehtosopimuskierroksen taloudellisia ja sopimuspoliittisia vaikutuksia, talouden kehitysnäkymiä sekä tulevia työmarkkinaratkaisuja.


Päättyneellä sopimuskierroksella neuvottelut käytiin toimialakohtaisesti suhteellisen hyvässä suhdannetilanteessa. Sopimukset ovat kestoltaan keskimäärin 2,5 -vuotisia. Palkankorotukset eri sopimusaloilla vaihtelivat ja neuvottelukierroksen edetessä palkankorotusten taso nousi. Kokonaisuutena nimelliskorotusten taso nousi aikaisempia sopimusratkaisuja korkeammaksi.


Ennusteiden mukaan Suomen talouskasvu heikkenee maailmantalouden ongelmien myötä. Samalla myönteinen työllisyyskehitys voi hidastua. Väestön ikääntymisen vuoksi työvoiman saatavuus heikkenee ja kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy. Talouden kasvu ja hyvinvointi perustuvat pääasiassa tuottavuuden kasvuun. 


Edellytyksiä aikaisemmin toteutettuihin talous- ja työmarkkinapolitiikkaa yhteen sovittaviin keskitettyihin ratkaisuihin ei ole Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän linjauksen vuoksi. Järjestöt haluavat kuitenkin omalla toiminnallaan ja yhteistyöllään edistää yhteisiä tavoitteitaan työmarkkinoiden sopimusmuodosta riippumatta.


Työmarkkinajärjestöt pitävät tärkeänä, että sopimusratkaisut tukevat suotuisaa talouden, työllisyyden, kilpailukyvyn ja ostovoiman kehitystä. Sopimuspolitiikkaa kehitettäessä on tärkeää löytää ratkaisuja, joilla luodaan edellytyksiä tuottavuuden ja työelämän tasapainoiseksi kehittämiseksi. Työmarkkinajärjestöt ovat valmiita myötävaikuttamaan näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. 


Sopimuspolitiikan muutoksessa on varmistettava hyvä makrotaloudellinen koordinaatio eri toimijoiden yhteistyöllä ja uusilla toimintatavoilla. Työmarkkinajärjestöt korostavat, että on tärkeää jatkaa ja tukea Suomessa pitkään harjoitettua sopimuspolitiikan linjaa, jossa ostovoimakehityksen merkitys korostuu. Globaalin kilpailun maailmassa ennustettava ja vakaa työmarkkinapolitiikka on tärkeää niin palkansaajille, työnantajille kuin koko yhteiskunnalle.


Vastuu työmarkkinapolitiikan kehittämisestä ja sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista on työmarkkinajärjestöillä. Järjestöt jatkavat yhteistyötään tämän vastuun tunnistaen. Järjestöt haluavat informoida hallitusta näkemyksistään ja toimistaan. Järjestöt pitävät tärkeänä, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken vuoropuhelu sekä hyvä yhteistyö toimii valmistauduttaessa seuraavaan sopimuskierrokseen.  


Tulopoliittiselle selvitystoimikunnalle voidaan antaa tehtäväksi tuottaa tietopohjaa mm. talouden kehityksestä ja kansainvälisestä palkkakehityksestä neuvottelujen tarpeisiin.


Järjestöt pitävät tärkeänä, että mm. työelämän ja palkkaperusteisen sosiaaliturvan uudistustyössä kolmikantayhteistyö toimii tulevaisuudessakin.


AKAVA
ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO
KIRKON TYÖMARKKINALAITOS
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK
TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK
VALTION TYÖMARKKINALAITOS