Pensionsskyddcentralen: Arbetspensionerna indexjusteras med fem procent i januari

18.12.2008

Arbetspensionerna höjs med nästan fem procent enligt arbetspensionsindex för lr 2009. Indexhöjningen är klart större än vad vi har vant oss vid de senaste lren. Höjningen är mer än dubbel jämfört med lret innan.


Senast gjordes en höjning av denna storleksklass lr 1992, dl höjningen var mer än fem procent.


Plverkas av förändringen i pris- och inkomstnivln


De index som används inom arbetspensionerna plverkas av förändringar i konsumentpriserna och lönerna. Under granskningsperioden för arbetspensionsindexet steg konsumentpriserna med 4,6 procent och inkomstnivln med 6,2.


Förändringarna i dem beaktas med ett visst dröjsmll vid beräkningen av pensionsindex.


Granskningsperioden löper frln höst till höst, dvs. frln det tredje kvartalet lr 2007 till det tredje kvartalet lr 2008. Arbetspensionsskyddets index utformas av pris- och löneutvecklingen under den perioden.


FPA-pensionerna justeras med folkpensionsindex, som bestäms enbart utifrln förändringen av konsumentprisindex.


Tvl index för arbetspensioner


Löpande arbetspensioner justeras med arbetspensionsindex. Det höjer arbetspensionerna med nästan fem procent den 1 januari. Den exakta höjningen är 4,95 procent.


Lönekoefficienten är det andra indexet som används inom arbetspensionssystemet. När en ny pension ska börja, uppräknas de löner och arbetsinkomster som den blivande pensionstagaren förtjänat under sin yrkesbana till nivln för det lr dl pensionen börjar. Nästa lr är uppräkningen enligt lönekoefficienten drygt sex procent, dvs. 6,04 procent.


Arbetspensionsindex plverkas till 80 procent av förändringen i prisnivln och till 20 procent av förändringen i inkomstnivln. I lönekoefficienten är siffrorna omvända: prisnivlns andel är 20 procent och lönenivlns 80 procent.


Pris- och inkomstnivln mäts med Statistikcentralens officiella pris- och inkomstnivlindex. Pensionsskyddscentralen räknar ut indextalen, som social- och hälsovlrdsministeriet lrligen fastställer.


Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett samarbetsorgan för det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Den är sakkunnig inom pensionsomrldet och producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. Läs mer om arbetspensionerna pl www.etk.fi


FAKTA


Arbetspensionerna justeras 1.1.2009


Arbetspensionsindex höjer arbetspensionerna med 4,95 % Med arbetspensionsindex justeras alla löpande pensioner.


Lönekoefficienten höjer den intjänade pensionen med 6,04 %. Med lönekoefficienten höjs den intjänade pensionen, som tillvuxit pl basis av arbetsinkomsterna.