Puheenjohtaja: Puheenjohtajan terveisiä kuntasektorilla työskenteleville

6.5.2009

Hyvät jäsenet!

Taloudellisen tilanteen kiristymisen johdosta kunnat ja kuntayhtymät etsivät kuumeisesti säästökohteita. Huhtikuussa ilmestynyt Kuntatyönantaja -lehti kertoo kansilehdellään: "Säästetään henkilöstömenoissa!".

Siinä ehdotetaan kunnille ja työntekijöille muun muassa seuraavia toimia:
- valtakunnallisesti sovittujen palkankorotusten ja lomarahojen leikkauksia,
- virkojen ja toimien perustamisen jäädyttämistä,
- sijaisuuksien ja määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättämistä tai sijaisten palkkaamista vain lyhyeksi ajaksi,
- rekrytointimenettelyjen vaikeuttamista,
- "säästötalkoiden" tai "sopeutumistalkoiden" nimillä tapahtuvia joukkomittaisia henkilöstön palkattomia vapaita,
- virka- ja työehtosopimuksella sovittujen matkakorvausten ja päivärahojen maksamatta jättämistä, sekä
- pakkolomautuksia.

Akavan Yleinen Ryhmä ei suosittele kunnille eikä jäsenilleen palvelujen heikentämistä yhtään lisää miltään osin. Päinvastoin: palveluja tulee lisätä terveydenhuollossa, perheneuvonnassa, lastensuojelussa ja oppilaitoksissa.

Kuntatyönantaja -lehtikin toteaa kaikkien säästövinkkien keskellä varsin osuvasti: Henkilöstömenojen säästöt ovat kaksiteräinen miekka, koska taloudellisessa kriisissä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa.

Lomaraha on osa palkkaa - sitä ei anneta eikä vaihdeta pois

Tavallisesti heinäkuun palkassa maksettava lomaraha on runsaat 5 prosenttia vuosipalkasta palvelusajasta riippuen eli noin 60 - 70 % kuukausipalkasta. KVTES-alueella JUKO eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö ei salli ns. lomarahan vaihtamista vapaaksi seuraavista syistä:

1) Kun kahden vuoden aikana yleiskorotusten taso on ollut 2,4 % + 2,4 % = 4,8 %, niin JUKO ei pidä perusteltuna suostua yleiseen 5 prosentin palkanalennukseen jäsenistönsä puolesta.

2) 1990-luvun laman ajoilta on kokemuksia siitä, että kun työnantaja KVTES-alueella ehdottaa "vapaaehtoista" lomarahan vaihtamista vapaaksi, niin käytännössä se pakottaa koko henkilöstön tekemään niin - eli kyse on pakottamisesta.

3) Vapaaehtoisena järjestelynä on täysin mahdollista sopia, että työnantaja myöntää pari viikkoa palkatonta vapaata niille, jotka aidosti sitä haluavat ja joiden töihin se sopii.

4) Yleinen lomarahojen vaihto vapaaksi antaa väärän viestin JUKOn jäsenten tekemän työn tarpeellisuudesta: ikään kuin olisi samantekevää, ovatko työntekijät työssä vai monen viikon vapaalla (suostuttuaan yli 5 % palkanalennukseen).

5) JUKOn jäsenten töiden kohdalla on myös niin, että mahdollisen vapaan aikana töitä ei tee kukaan muu, vaan useimmiten sama henkilö joutuu joka tapauksessa tekemään nämä työt - alennetulla palkalla.

6) Jos lomarahat nyt annettaisiin tai vaihdettaisiin pois, niin on 100 % varmaa, että ne poistettaisiin kuntien taloustilanteeseen vedoten seuraavalla sopimuskaudella vuoden 2010 alusta kokonaan ja pysyvästi. Silloin joutuisimme lakolla puolustamaan lomarahan säilymistä. Sellaiseen tilanteeseen emme halua jäsenistöämme asettaa.

Lääkärisopimuksen osalta (muun muassa hammaslääkärit) JUKO ja Lääkärikartelli ovat arvioineet, että sillä sektorilla työvoimapula on niin kova, että työnantajan painostusta ei esiinny. Siellä on saatu takeet siitä, että lomarahan vaihtaminen vapaaksi on aina työntekijän vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Sellaisia takeita ei valitettavasti ole muulla KVTES-alueella, jolla on yhteensä 307.000 työntekijää. Jaksaminen on tärkeä asia - ja työnantaja voi pitää huolta siitä em. kohdan 3) mukaisesti - myöntämällä kaikille niille, jotka aidosti haluavat, ylimääräistä vapaata aina silloin, kun työntekijät sitä haluavat.

Mahdolliset pakkolomautukset

Eräät kunnat ovat esittäneet myös koko henkilöstön pakkolomauttamista määräajaksi. Akavan Yleinen Ryhmä ja JUKO vastustavat terveys-, sosiaali- ja koulutoimen asiantuntijoiden pakkolomauttamista. Taloudellisen kriisin oloissa näiden palvelujen kysyntä ja merkitys kasvaa entisestään ? eikä palvelujen heikentäminen ole perusteltua.

Jos kunnan poliittiset päättäjät pakkolomauttavat työntekijät kahdeksi viikoksi, ja heikentävät tällä tavoin palveluja, niin se on heidän poliittisella vastuullaan tapahtuva toimi. He vastaavat myös seurauksista. Kunnan erityiskoulutettu asiantuntijahenkilöstö ei ota vastuuta kuntalaisten palvelujen keskeyttämisestä, ei yksilöllisesti eikä kollektiivisesti.

Jos henkilöstöä pakkolomautetaan, niin se tapahtuu työnantajan yksipuolisena toimena, Silloin lomautetulle henkilöstölle maksetaan ansiosidonnaista työttömyyskorvausta seitsemän päivän jälkeen.


Puheenjohtaja