Tiedottaja: Jos jäät työttömäksi; IAET-kassan infopakett

26.4.2011

IAET-kassan info työttömäksi jäävälle Jos jäät työttömäksi:


1. Ilmoittaudu ensimmäisenä työttömyyspäivänä työ- ja elinkeinotoimistoon. Huom! Mikäli Sinulla on yritystoimintaa (ml. maa- tai metsätalous) tai keskeneräisiä opintoja, tulee niistä aina ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon.


2. Pidä työnhakusi voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa.


3. Lähetä työttömyyskassaan ansiopäivärahahakemus saatavilla olevien liitteiden kera jo kahden viikon työttömyyden jälkeen. (Lähetä hakemus kassaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat päivärahaa maksettavan. Yli kolme kuukautta vanhat ajat hylätään myöhästyneinä.)


4. Täydennä hakemustasi mahdollisesti puuttuvilla liitteillä myöhemmin.


5. Lähetä jatkohakemukset käsittelyn nopeuttamiseksi aina joko tasan neljän kalenteriviikon tai yhden kuukauden jaksoissa.


6. Pidä yhteystietosi ajan tasalla myös hakemuksen lähettämisen jälkeen. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa lausunnon työttömyydestäsi työttömyyskassalle.


Työttömyyskassa huolehtii työttömyyspäivärahasi määrittelystä ja maksatuksesta. Saat päätökset työttömyyspäivärahasta työttömyyskassalta.


Kun henkilö jää työttömäksi, tulee hänen ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) työttömäksi työnhakijaksi ja olla työmarkkinoiden käytettävissä saadakseen työttömyysetuutta. Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhaku on ollut voimassa TE-toimistossa. Mikäli henkilö on poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, hän menettää oikeuden ansioturvaan.


TE-toimistoon tulee ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa myös esim. sivutoimisesta yritystoiminnasta (ml. maa- tai metsätalous) tai opiskelusta. TE-toimisto tutkii sen, onko henkilö katsottava päätoimiseksi yrittäjäksi, jolla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vai sivutoimiseksi yrittäjäksi, joka on muiden edellytysten täyttyessä oikeutettu kyseiseen etuuteen. Mikäli henkilö katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi, vaikuttavat hänen yritystoiminnastaan saamansa tulot vähentävästi päivärahan suuruuteen.


Ansiopäivärahahakemus liitteineen tulee toimittaa työttömyyskassaan. Lisätietoa päivärahan hakemisesta ja hakemuksen liitteistä löytyy kassan kotisivuilta osoitteesta www.iaet.fi. Päivärahaa voi hakea kassasta myös sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta.


Työttömyysturvalain mukaan yli kahden viikon pituisen kokoaikaisen työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan. Työaikapankkisäästöjä ei lähtökohtaisesti jaksoteta, mutta työaikapankkiin säästettyjä lomaetuuksia, joista työsuhteen päättyessä tulisi maksaa lomakorvaus, pidetään jaksotettavana lomakorvauksena.


Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan. Ratkaisevaa jaksotuksen kannalta ei ole se, millä nimikkeellä erorahaa maksetaan tai milloin erorahasta on sovittu, vaan se mihin maksaminen perustuu.


Henkilön vastaanottaessa ns. tukipaketin hänen katsotaan yleensä itse irtisanoutuneen työstään. Vaikka yrityksessä käytäisiin YT-neuvottelut ja tukipaketin vastaanottamisen vaihtoehtona olisi irtisanottavaksi tuleminen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, ei tällaisessa tapauksessa työsuhde kuitenkaan ole päättynyt työnantajan taholta tehtyyn irtisanomiseen tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella. Edellä mainitusta johtuen, henkilöllä ei ole oikeutta korotettuun ansio-osaan hänen irtisanoutuessaan työstään ja vastaanottaessaan ns. tukipaketin.


Jaksotukset tehdään työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella, ja oikeus ansiopäivärahaan alkaa vasta jaksotuksen ja omavastuuajan kulumisen jälkeen. Työnhaku on jaksotuksenkin aikana pidettävä voimassa TE-toimistossa, sillä mikäli henkilö on ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta, hän menettää oikeuden ansioturvaan! Esim. kotona tukipaketin turvin oleminen ei ole hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta.


Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuden hakijan on annettava työttömyyskassalle etuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Lainkohdan perusteella työttömyysetuuden saajalla on velvollisuus oma-aloitteisesti ilmoittaa viipymättä työttömyyskassalle, jos hänen olosuhteissaan tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteen saada etuutta tai pienentää etuuden määrää. Mikäli kassan tietoon tulee ansiotyöluettelon tarkistamisen, verottajan suorittaman maksatustietojen ristiinajon tai muun seikan selvittämisen yhteydessä asioita, jotka vaikuttavat päivärahan maksamiseen, joutuu kassa ilmoittamaan vakavimmat väärinkäytöstapaukset poliisille esitutkinnan käynnistämistä varten.


IAET-kassa pyrkii omilla toiminnoillaan tukemaan mahdollisimman hyvin työttömäksi jääviä jäseniään jo työttömyysuhan alla, mm. ohjeistamalla työttömyysturvaan liittyvissä asioissa sekä jäseniään että työnantajia. IAET-kassa on varautunut esim. Nokian henkilöstön mahdolliseen vähentämiseen mm. siten, että kassan edustajat ovat käyneet pitämässä työttömyysturvainfoja, joissa on kerrottu perustietoa työttömyyspäivärahan hakemisesta. IAET-kassa pyrkii järjestämään työttömyysturvainfoja tarpeen mukaan, etenkin suurimpiin työpaikkoihin. IAET-kassa on ollut myös yhteistyössä luottamusmiesten kanssa yhteydessä yritysten esim. Nokian HR-osastoon, liittyen palkanlaskennan ohjeistamiseen. Samoin Nokian palkanlaskentaa hoitavalle yritykselle on toimitettu palkkatodistuksen kirjoittamista koskevat ohjeet, jotta kassaan saadaan heti oikein täytetyt palkkatodistukset työttömyyspäivärahahakemusten viivytyksettömän käsittelyn varmistamiseksi.