TTK:n blogi 3.1.2011: Päivä työhyvinvoinnille

3.1.2012

Abraham Maslow on kehittänyt tunnetun motivaatioteorian, ihmisen tarvehierarkiaan perustuvan mallin 1940-1950 -luvuilla. Malli on edelleen käyttökelpoinen ja sopii työhyvinvoinnin arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

 

Toimittaja: TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo (vastuualueina palveluryhmä, yksityiset palvelualat, työhyvinvointi)

 

Hyvä työ ja elämä

Työpaikalla voidaan luoda puitteet, joissa yksilön on asemasta ja työtehtävästä riippumatta mahdollista hyödyntää omia kykyjään täysipainoisesti, kokea työn iloa, mielekkyyttä ja onnistumista.
 
Maslowin  viiden portaan malli muodostuu fysiologisista perustarpeista, turvallisuuden, yhteisöllisyyden, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeesta. Hyvinvoinnin kannalta on oleellista, miten nämä tarpeet tyydyttyvät niin yksityiselämässä kuin työssäkin.
 
Työ on ihmiselle väylä, mahdollisuus ilmaista itseään ja toteuttaa sosiaalisia tarpeitaan kunhan perusasiat ovat kunnossa. Terveys ja turvallisuus muodostavat hyvinvoinnin perustan.
 
Menestyvissä, kestävään kehitykseen pyrkivissä organisaatioissa osoitetaan aitoa välittämistä, ymmärrystä ja kannustetaan sekä rohkaistaan henkilöstöä vahvistamaan henkilökohtaista kasvuaan kohti itsensä toteuttamista.
 
Kokonaisvaltainen henkinen kasvu edistää paitsi yksilöllistä hyvinvointia myös työn tuloksellisuutta.
 
Kasvua tapahtuu työn ohella harrastusten parissa, ihmissuhteissa, opinnoissa ja elämän kokemuksissa. Kaikesta tästä on hyötyä myös itse työssä. Siksi työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyvät joustot ja toimintatavat ovat osaltaan paitsi hyvinvoinnin myös työn tuloksellisuuden edellytys.
 
Maslow kuvaa itseään toteuttavia ihmisiä:
·         He ihailevat ja arvostavat tosiasioita (myös itseään koskevia), eivätkä välttele niitä.
·         He ovat spontaaneja ja aktiivisia keksimään uusia ideoita.
·         He ovat luovia ja kiinnostuneita ratkaisemaan ongelmia.
·         He tuntevat läheisyyttä toisia ihmisiä kohtaan.
·         Heillä on sisäinen moraalinen systeemi, joka on riippumaton ulkoisista auktoriteeteista.
·         He ovat hyvin käyttäytyviä, kunnollisia ja heillä on kyky ajatella ja toimia objektiivisesti.
·         Heillä ei ole ennakkoluuloja.
 
Lyhyesti sanottuna: itsensä toteuttaminen on oman potentiaalin äärirajojen tavoittelua.
 
Hyvinvointia ja menestystä vuodelle 2012!
 
 
------
 
 
Telma - Työelämän kehittämisen erikoislehti
Hyvää työtä. www.telma-lehti.fi 
Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus
 
 
Työturvallisuuskeskus TTK - Tietoa Työhyvinvointia Kehitystä
Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä. Toimintaa kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön. Palveluja ja tuotteita kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. TTK tarjoaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. Päärahoitus toimintaan tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta. TTK on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoimia organisaatioita. Lisätietoja: www.ttk.fi 
 
TTK: Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja - Kestävän työuran edistäjä - Tuottavuuden mahdollistaja