Edunvalvonta
 

AYR vaikuttaa osaltaan siihen, että Akava keskusjärjestönä voi toimia palkkausta ja verotusta koskevien tavoitteiden mukaisesti ja ylläpitää julkisten palvelujen arvostusta. Edunvalvonnassa yhdistys pitää tärkeänä, että keskusjärjestö Akava ottaa huomioon jäsenten edut ja oikeudet sekä mahdollistaa ja turvaa AYR:n toimintaedellytykset.

AYR on Vakavan jäsenjärjestö ja osallistuu Vakavan hallitustyöskentelyyn. Vakavan kautta yhdistys vaikuttaa JUKO:n (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) ja YTN:n (Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö) edunvalvontaan ja edunvalvonnan kehittämiseen ja vahvistamiseen.


Valtio


Valtioryhmä vahvistaa Vakavan vaikutusta Akava-yhteisössä valtiosektorilla ja toimii Vakavan toiminta-ajatusta noudattaen valtiosektorin neuvottelu- ja tiedonsaantielimenä pyrkien laajaan yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa. Pyrkimyksenä on valtiosektorin aseman selkiyttäminen.


Valtioryhmän tärkeimmät tehtävät:

 • vaikuttaminen valtion sopimusjärjestelmään,
 • valtion sopimustavoitteiden käsittely, tavoitteiden asettaminen ja hyväksyntä,
 • sopimusten tekstikysymykset,
 • valtion tulevan sopimuksen seuranta ja mahdollisiin soveltamisepäkohtiin puuttuminen,
 • vaikuttaminen palkkausjärjestelmien seurantaan, kehittämiseen ja todettujen epäkohtien korjaamiseen,
 • vaikuttaminen valtion sopimukseen sisältyvän kehittämisrahan tarkoituksenmukaiseen käyttöön JUKOlaisten ryhmien osalta,
 • vaikuttaminen valtion palkkaohjelman jatkamiseen voimassa olevan sopimuksen perusteella,
 • alipalkkakysymys,
 • vaikuttaminen tuottavuuden järkevään toteuttamiseen siten, että vältetään summittaiset henkilöstövähennykset,
 • vaikuttaminen tulospalkkausjärjestelmien kehittämiseen,
 • luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen,
 • Vakavan roolin selkeyttäminen ja yhteistyön lisääminen järjestövalmiuden kehittämiseksi koko valtion hallintoon,
 • aloitteellisuus määräaikaisten palvelussuhteiden käytön rajoittamisessa,
 • paikallisen sopimistoiminnan kehittäminen,
 • alueellistamisen henkilöstövaikutukset ja
 • vaikuttaminen valtion rakennemuutoksiin.

AYR:n edustaja osallistuu Vakavan valtioryhmän toimintaan ja valtiosektorin keskeisten neuvottelu- ja sopimusasioiden valmisteluun.


Kunta

Kuntaryhmä toimii kunnan neuvottelukunnassa ja sen KVTES- ja tekniikan jaostossa päätettävien asioiden taustaryhmänä ja tiedonvälittäjänä kaikille jäsenjärjestöille. Kuntaryhmä tekee myös päätökset neuvottelutavoitteista ja linjauksista Vakavan kuntasektorin osalta.


Kuntaryhmän tärkeimmät tehtävät:

 • sopimuskauden palkka- ja sopimustavoitteiden toimeenpano,
 • vakavalaisten ryhmien palkkakehityksen seuranta ja ohjaus,
 • tutkimus ja tiedonhankinta koskien vakavalaisten ryhmien palkkakehitystä, erityisesti hinnoittelun ulkopuolella,
 • hinnoittelun ulkopuolelle siirtyneiden ryhmien voimakas edunvalvonta myös JUKO:n hallituksen, kunnan neuvottelukunnan ja KVTES-jaoston kautta,
 • neuvotteluyhteyden pitäminen KT:hen hinnoittelemattomien ryhmien palkkakehityksen varmistamiseksi ja
 • JUKO:n luottamusmiesten koulutus ja informointi vakavalaisten ryhmien palkkauksen kehittämiseksi paikallisesti.

AYR:n edustaja osallistuu Vakavan kuntaryhmän toimintaan ja sitä kautta kuntasektorin neuvottelu- ja sopimustoimintaan liittyvien kysymysten valmisteluun.


Kirkko
 

Kirkkoryhmä suunnittelee ja koordinoi neuvottelu- ja sopimustoimintaa kirkon sektorilla sekä muuta yhteistä toimintaa. Valmistelu ja toteutus tapahtuvat yhteistyössä muiden jäsenjärjestöjen kanssa.


Kirkkoryhmän tärkeimpiä tehtäviä:

 • uuden palkkausjärjestelmän paikallinen soveltaminen,
 • uuden palkkausjärjestelmän kehittäminen,
 • sopimustyöryhmät ja
 • luottamusmieskoulutuksen tehostaminen.


Toimintatapa


AYR:n edustaja osallistuu Vakavan kirkkoryhmän toimintaan ja sitä kautta kirkon sektorin neuvottelu- ja sopimustoimintaan liittyvien kysymysten valmisteluun.


Yksityinen sektori (YTN)


Vakavan yksityisryhmä hoitaa yhteistyössä Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN ry:n kanssa yksityissektorin edunvalvontaa ja auttaa jäsenjärjestöjä näiden edunvalvonnassa. Vakavalaisten liittojen jäsenkuntaa on teollisuuden ja palvelualojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä.


Yksityisryhmän tärkeimmät tehtävät:

 • asiamiesten kokemusten vaihto edunvalvonnan ongelmatilanteissa,
 • asiamiesten koulutus ajankohtaisista aiheista,
 • teemakoulutuksien järjestäminen ja
 • valmiusrahaston toiminnan seuranta.

AYR:n edustaja osallistuu Vakavan yksityisryhmän toimintaan muiden akavalaisten liittojen kanssa.